Etický kodex

zaměstnanců, partnerů a spolupracovníků společností Total Brokers a.s. a Total Brokers Partners a. s.

Úvodní strana » O nás » Etický kodex

Total Brokers a.s. a Total Brokers Partners a.s. (dále jen „společnosti“) jako nezávislé společnosti usilují o podnikání v souladu s dobrými mravy a v rámci práva České republiky.

 

Zaměstnanci, spolupracovníci, partneři a spolupracovníci obou společností:

 

 • Důstojně a čestně reprezentují společnosti, jednají s lidmi, se kterými při své činnosti přijdou do styku tak, jak si přejí, aby se jednalo s nimi samotnými.
 • Respektují a plní všechny zásady tak, jak je stanovuje Pracovní řád a směrnice obou společností, a to ne pouze pro „literu“, ale i pro „ducha“ těchto pravidel.
 • Svým stávajícím i potenciálním klientům prezentují služby a produkty pravdivým a čestným způsobem a činí pouze taková tvrzení a rozhodnutí, která nejsou v rozporu s dobrými mravy podnikání.
 • Při své činnosti se řídí nejvyššími normami bezúhonnosti, upřímnosti a odpovědnosti, obecnými zákonnými normami a pravidly hospodářské soutěže a dodržují obchodní zvyklosti v souladu s dobrými mravy, protože si jsou vědomi toho, že jejich činy mají dalekosáhlé důsledky.
 • Vyvarují se používání nepravdivých, zkreslených či pomlouvačných výroků o konkurenčních společnostech a to i mimovolně.
 • Jsou si vědomi, že svým jednáním vždy reprezentují obě společnosti a jejich poslání, a proto i v osobním životě a čase mimopracovním dbají toho, aby nejednali v rozporu s platným právním řádem, obecně platnými zásadami slušného chování a tímto Etickým kodexem.
 • Dodržují v souladu s platnými zákony obchodní tajemství a mlčenlivost, a to i po ukončení své spolupráce v obou společnostech.
 • Nezneužijí informace a materiální prostředky obou společností nebo klientů ve svůj osobní prospěch a při své práci postupují vždy tak, aby nepoškodili společnosti a jejich dobré jméno.
 • V zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.
 • Uplatňují zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům a poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace a vyvarují se klamavého popisu služeb, produktů a klamavé reklamy.
 • Při poskytování informací neuplatňují agresivní způsoby a nevyvíjí na klienta nátlak, respektují jeho právo na soukromí a vyvarují se nadměrného obtěžování klienta.
 • Při své práci mají vždy na paměti, že zájem klienta a jeho spokojenost jsou na prvním místě.
 • Dosažením manažerské či ředitelské pozice se stávají vědomými vzory chování pro ostatní spolupracovníky, partnery a jejich spolupracovníky a zaměstnance společností a v očích veřejnosti reprezentanty naplňování poslání a mise společností a jednají ve shodě s tímto postavením.
 • V případě, že se kterýkoliv spolupracovník, partner i jeho spolupracovník nebo zaměstnanec obou společností dozví o porušení zásad, které vyplývají z tohoto Etického kodexu, bude o tom neprodleně informovat generálního ředitele a to i s dalšími souvisejícími okolnostmi, pokud jsou mu známy. V případě, že porušením zásad ve smyslu věty předchozí byl poškozen klient, budou spolupracovníci, partneři i jejich spolupracovníci nebo zaměstnanci společností neprodleně informovat o tomto porušení generálního ředitele. 

Pole označená * jsou povinná.