+420 261 104 600
PO-PÁ 8:00 - 17:00
Úvodní strana » O společnosti » Etický kodex

Etický kodex

zaměstnanců, partnerů a spolupracovníků společností Total Brokers a.s.
a Total Brokers Partners a. s.

Total Brokers a.s.Total Brokers Partners a.s. (dále jen „společnosti“) jako nezávislé společnosti usilují o podnikání v souladu s dobrými mravy a v rámci práva České republiky.

Zaměstnanci, spolupracovníci, partneři a spolupracovníci obou společností:

 • Důstojně a čestně reprezentují společnosti, jednají s lidmi, se kterými při své činnosti přijdou do styku tak, jak si přejí, aby se jednalo s nimi samotnými.
 • Respektují a plní všechny zásady tak, jak je stanovuje Pracovní řád a směrnice obou společností, a to ne pouze pro „literu“, ale i pro „ducha“ těchto pravidel.
 • Svým stávajícím i potenciálním klientům prezentují služby a produkty pravdivým a čestným způsobem a činí pouze taková tvrzení a rozhodnutí, která nejsou v rozporu s dobrými mravy podnikání.
 • Při své činnosti se řídí nejvyššími normami bezúhonnosti, upřímnosti a odpovědnosti, obecnými zákonnými normami a pravidly hospodářské soutěže a dodržují obchodní zvyklosti v souladu s dobrými mravy, protože si jsou vědomi toho, že jejich činy mají dalekosáhlé důsledky.
 • Vyvarují se používání nepravdivých, zkreslených či pomlouvačných výroků o konkurenčních společnostech a to i mimovolně.
 • Jsou si vědomi, že svým jednáním vždy reprezentují obě společnosti a jejich poslání, a proto i v osobním životě a čase mimopracovním dbají toho, aby nejednali v rozporu s platným právním řádem, obecně platnými zásadami slušného chování a tímto Etickým kodexem.
 • Dodržují v souladu s platnými zákony obchodní tajemství a mlčenlivost, a to i po ukončení své spolupráce v obou společnostech.
 • Nezneužijí informace a materiální prostředky obou společností nebo klientů ve svůj osobní prospěch a při své práci postupují vždy tak, aby nepoškodili společnosti a jejich dobré jméno.
 • V zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.
 • Uplatňují zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům a poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace a vyvarují se klamavého popisu služeb, produktů a klamavé reklamy.
 • Při poskytování informací neuplatňují agresivní způsoby a nevyvíjí na klienta nátlak, respektují jeho právo na soukromí a vyvarují se nadměrného obtěžování klienta.
 • Při své práci mají vždy na paměti, že zájem klienta a jeho spokojenost jsou na prvním místě.
 • Dosažením manažerské či ředitelské pozice se stávají vědomými vzory chování pro ostatní spolupracovníky, partnery a jejich spolupracovníky a zaměstnance společností a v očích veřejnosti reprezentanty naplňování poslání a mise společností a jednají ve shodě s tímto postavením.
 • V případě, že se kterýkoliv spolupracovník, partner i jeho spolupracovník nebo zaměstnanec obou společností dozví o porušení zásad, které vyplývají z tohoto Etického kodexu, bude o tom neprodleně informovat generálního ředitele a to i s dalšími souvisejícími okolnostmi, pokud jsou mu známy. V případě, že porušením zásad ve smyslu věty předchozí byl poškozen klient, budou spolupracovníci, partneři i jejich spolupracovníci nebo zaměstnanci společností neprodleně informovat o tomto porušení generálního ředitele. 

Novinky

 • Od nového roku na nepojištěné škody opět přispívají nepojištění motoristé

  Od 1. ledna 2018 je znovu zaveden příspěvek nepojištěných do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ten se týká těch, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak nemají povinné ručení.

 • Penzijní připojištění stále funguje

  Přemýšlíte o zajištění na důchod? Podle expertů je „penzijko“ stále nejlepším finančním produktem pro spoření na penzi. Jaké jsou rozdíly mezi penzijním připojištěním a doplňkovým penzijním spořením?

 • Pojištění odpovědnosti: Vyplatí se i v běžném životě?

  Za chyby se platí. Obligátní, leč velmi pravdivé přísloví. A omylem rozbité sousedovo okno se nakonec může jevit jako ten nejmenší problém. Škodu totiž můžete způsobit kdykoliv a komukoliv rychleji, než řeknete švec. A reakce “je mi to líto” rozhodně stačit nebude. Dnes už stále více lidí velmi dobře vědí, že mají právo požadovat odpovídající odškodné.

Více
PO-PÁ 8:00-17:00
+420 261 109 600